KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 132 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU KPSS BARAJ PUANI YOK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 132 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU KPSS BARAJ PUANI YOK
26.07.2021
A+
A-

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden
karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası
uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca,
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel
Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel
Şartları taşımak.
2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.
Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.
Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.
7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu
yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet
tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
8-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet
sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru
yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında () ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında () yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. () 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.”
(
) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve
dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara
ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği
yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği
haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması
nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü
kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi
tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve
posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.)
3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
6-Fotoğraf
7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin
olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde
alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.
8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana
yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle
yüklenmesi gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR
1-Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış
beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar,
başvuru süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web
sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.
3-Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
4-Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
5-Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya
da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek
gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip,
atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine,
yedek adaylar çağrılacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.