ÇANAKKALE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI (KPSS EN AZ 60 PUAN)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI (KPSS EN AZ 60 PUAN)
25.07.2021
A+
A-

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çanakkale Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ve zabıta memuru
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
  İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  • İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
  öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
  (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A
  maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi
  için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
  1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
  kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
  yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
  olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,
 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
  Başvuru sırasında;
  Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet
  adresinden temin edilecektir.
  Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
  kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai
  bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE
  adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  • Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu
  Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde
  kurum doktoru tarafından yapılacaktır.
  • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
  İLANI:

  1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
  kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
  2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır,
  3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  başvuruların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası
  www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
  4-Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
  5-Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
  6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
  bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
  sorumluluğundadır
 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta
  Memuru alımı için, sözlü sınav 20.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün
  14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav
  21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde
  yapılacaktır.
  Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
  edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
  mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav Konuları:
 2. Sözlü sınav;
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
 3. Uygulamalı sınav;
  • Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
  ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
  • İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
  araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
  puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
  tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  b) Sınavda değerlendirme;
  ● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
  ● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
  alınarak sınav puanı hesaplanır.
  c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
  d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile
  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde
  ilan edilir.
  e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
  olana öncelik tanınır.
  f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
  aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
  yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
  kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
  gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
  gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
  sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.