GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 225 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 225 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
15.06.2021
A+
A-

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav
sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı
yapılacaktır.

A) BAŞVURU ŞARTLARI
1- GENEL ŞARTLAR
1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş
akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve
talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş
sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynısayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her
aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda
bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


2- ÖZEL ŞARTLAR
1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3- İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun
olmaması,
5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.


B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 – 18/06/2021 tarihleri arasında
çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.


C) KURA İŞLEMLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 29/06/2021 tarihinde saat 10:30’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda
noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri
arasından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Belirlenen adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup,
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını
taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını
nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü (https://www.youtube.com/channel/UCk4p0zl3EyDVF9Oi4oZNrpA) kanalından canlı
olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
alınacaktır.


Ç) KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim
bilgileri için beyan formu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (www.goc.gov.tr) internet adresinden temin
edilecektir. Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma
yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.
2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge.


D) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar istenilen belgeleri 30/06/2021 – 09/07/2021 tarihleri
arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4
06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta
ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim
etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini
(www.goc.gov.tr) internet sitesinden takip etmeleri gerekir.


E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava
girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet
sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü
olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak
suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı
yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
internet sitesinde (www.goc.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


F) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sınav kuruluna itiraz
edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde Sınav kurulunca
karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


G) ATAMA İŞLEMLERİ
Atanmaya hak kazanan adaylar Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce istenilen belgeleri daha sonra
belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamaları
gerekmektedir.
Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 (On beş)
gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları
taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi
sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için
yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması,
atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara,
başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar
herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

BAŞVURU VE DUYURU TAKİBİ LİNKLERİ:

https://www.iskur.gov.tr/

https://www.goc.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.