DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU(Kpss 60 puan)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU(Kpss 60 puan)
09.06.2021
A+
A-

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak
üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS
(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacak.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2 – Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3 – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için
2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
4 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
6 – Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfına geçirilmiş olmak
7 – Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir.
8 – Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı
fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.


II – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.
3 – Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020
KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
5 – Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
6 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika
Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve
doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru
yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde
Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat
23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta
yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans
mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94
puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar
yedek aday belirlenecektir.
Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi
duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek
kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar
sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe
başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.


BAŞVURU LİNKİ:

http://pbs.dicle.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.