2021 YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONEL ALIM DUYURUSU

2021 YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONEL ALIM DUYURUSU
09.06.2021
A+
A-

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçmen Sınavı
puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet
Sözleşmeli Programcı alınacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel
pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.


I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış
olmak.
4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS
dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen
puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve
geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli
olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin
feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca
birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve
süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.


B- Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin
Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
2- En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem
merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

C- Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin
Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar
Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim
Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik
fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden
mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


II- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23.06.2021
tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde
(https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim
kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacaktır. Aranan
nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan
başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden
fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Yüksek Seçim Kurulu resmi
internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak
kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.ysk.gov.tr/


III- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1- Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
2- Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C.
Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü
Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak
olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
3- Teknik ve Mesleki bilgi düzeyine ilişkin sözlü sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik
b) Veritabanı (PostgreSQL)
c) Yazılım Geliştirme


IV- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav; Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik (20 puan), Veritabanı
(PostgreSQL) (20 puan), Yazılım Geliştirme (20 puan), Özgüveni, bilimsel ve
teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği
(40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı
ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu
teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan
ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Sözlü sınavı kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr)
duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmündedir.


V- DİĞER HUSUSLAR

 • Bu sınava yönelik, sözlü sınav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular
  Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.
 • Sözlü sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
  tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret
  yasal faiziyle tahsil edilecektir.
 • Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
  dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların
  atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların
  yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama
  yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
  sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 • VI- ÜCRET
  Yabancı Dil Sınavına katılarak (YDS) (A-D) düzeyinde puan aldığını belgeleyenler için
  ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda
  öngörüldüğü şekilde belirlenir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.