279 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU

279 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM DUYURUSU
08.06.2021
A+
A-

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857
sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre
279 sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan
adaylar, başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya
Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik
numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
  kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
  karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş
  olmak,
 6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
 7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle
  mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
 10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
  fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

II-AÇIKLAMALAR
1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde
ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus
Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer
içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru
süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.
3) Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar
başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş
sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi
yapılmayacaktır.
4) İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza
gönderilecektir.
5) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro
sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda
belirlenecektir.
6) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan
mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate
alınacaktır.

III –KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.yargitay.gov.tr
  adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu
  ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 18.06.2021
  tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
 • 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
  Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu
  (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı
  asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
  IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
  1- Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR
  tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge,
  sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.
  2- Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
  3- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine
  sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

 • V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

  1) Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR
  tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
  Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi
  sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
  2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız
  internet sitesinde ilan edilecektir.
  3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.

 • VI- SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
  ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan
  edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar
  kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

 • VIII – SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ
  SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

  1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle
  yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
  yapılacaktır.
  2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav
  hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya
  esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının
  eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak
  suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet
  tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
  sıralaması belirlenecektir.
  4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz
  sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan
  edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine
  geçecektir.

5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz
dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir.
İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları
sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat
yapılmayacaktır.


IX –ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı
sayıda yedek aday belirlenecektir.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven
yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3- Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları
halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini
müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
5- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitlerifeshedilecektir.


İLETİŞİM:
Tel : 0 312 416 00 87 – 0 312 416 02 88

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.