2021 YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

2021 YARGITAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
07.06.2021
A+
A-

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4.
maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince,
aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca
yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
a) Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a
kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine
üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar
sorumludur.
c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu


III- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,
b) Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak
adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum
tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)
f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021
tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat
edebilir.)
g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön
lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en
az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan
almış olma şartı aranacaktır.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar
sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

B- ÖZEL ŞARTLAR
1- Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet
bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan
daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca
onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar
sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu
hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden duyurulacaktır.
e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve
noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan
kelime yazma şartı aranacaktır.
f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı
ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan

kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını
taşımadığı kabul edilecektir.)
g) KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı
100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının
çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan
başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına
çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı
sözlü sınava çağrılacaktır.
h) Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 3. Genel kültür 15,
 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır.
 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
  teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
  Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
 7. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının
  % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir. Başarı puanı
  en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak
  kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
 8. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
  2- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel
  şartlar

  a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı
  ibareli) sahip olmak,
  d) 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
  e) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,
  f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak,
  şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
  bulunmamak,
  g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
  olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az
  olmaması gerekmektedir.)
  Koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçlarının ilanı
 9. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre
  sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
  aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
  fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 10. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
  Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
 11. Sözlü sınava katılan adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. (Boy ve kilo şartını sağlamayan
  adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple boy ve kilo şartını sağlamayan adayların başvuru
  yapmaması önem arz etmektedir.)
  Sözlü sınav konuları
 12. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 13. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 14. Genel kültür 15,
 1. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 2. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır.
 3. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
  teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
  Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
 4. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre
  yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı
  kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
 5. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
 6. Ataması yapılacak adaylardan ilanın özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklerin yanı sıra aşağıdaki
  hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan
  “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenecektir.
  a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
  bağımlılığı olmamak,
  b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı
  olmamak,
  c) Göz: Görme engeli, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,
  d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme
  kaybı olmamak.
  3- Çözümleyici pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
  a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik,
  haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar
  enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim
  sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim
  sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim
  kurumlarından mezun olmak,
  b) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2(iki)
  programlama dilini bildiğini belgelemek,
  c) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM’de programcı olarak çalışmış
  olmak.
  d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı
  Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki
  hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
  e) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil
  yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye
  sahip olmak
  f) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
  girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
  belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle
  geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.
  4- Programcı pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
  a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun
  olmak,
  b) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi
  kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
  SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas
  alınır.
  c) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil
  yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye
  sahip olmak,
  d) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
  girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç
  belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle
  geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Çözümleyici ve programcı başvuru sonuçlarının ilanı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre
  sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
  aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
  fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
  Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
  Sözlü sınav, değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarının ilanı
 3. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
 4. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları
  gerekmektedir.
 5. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek
  belirlenecektir.
 6. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
 7. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.
 8. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar,
  lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
  5- Teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;
  a) Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik
  Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
  /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak,
  b) Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik
  Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik
  Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak,
  c) Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik
  Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik
  Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak,
  d) Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler,
  Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel Bakım Onarım
  dalından mezun olmak,
  e) Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler,
  Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri,
  Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak,
  f) Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler, Anadolu Teknik
  Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından mezun olmak.
  g) Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu
  Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ve
  Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak.
  h) Metal İşleriteknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu
  Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun
  olmak.
  i) Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu
  Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat
  Sistemleri dalından mezun olmak,
  j) Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik
  Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
  Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,
  k) İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik
  Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin Kaplamaları, Boya, Yapı
  Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından mezun olmak,

Teknisyen başvuru sonuçlarının ilanı/ uygulama sınavı
1 Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre
sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Uygulama sınavına katılacakların
listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ
yapılmayacaktır.
2 Uygulama sınavı, meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır. Değerlendirme
100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava
alınacaktır. Sözlü sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.


Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 3. Genel kültür 15,
 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır.
 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
  teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
  Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
 7. Nihai başarı listesi; Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü
  sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanına göre yapılacak
  olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl
  aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
 8. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
  6- Tekniker pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar
  a) Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl
  mesleki tecrübesi olmak,
  b) Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön lisans
  programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
  c) İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans programından
  mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,
  d) Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon,
  Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl
  mesleki tecrübesi olmak,
  e) Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar programcılığı /
  Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi, Endüstriyel
  Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,
  Tekniker başvuru sonuçlarının ilanı
 9. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre
  sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
  aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
  fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 10. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
  Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır
  Sözlü sınav konuları
 11. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 12. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 13. Genel kültür 15,
 14. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 15. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır.
 1. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
  teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
  Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
  1 Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre
  yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı
  kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
  2 Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
  6- Kameraman pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;
  a. Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından mezun olmak,
  b. Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
  c. Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,
  d. Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek,
  Kameraman başvuru sonuçlarının ilanı
 2. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre
  sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı
  aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
  fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 3. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
  Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
  Sözlü sınav konuları
 4. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,
 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,
 6. Genel kültür 15,
 7. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
 8. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden
  değerlendirme yapılacaktır.
 9. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği
  teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
  Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması
  1 Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre
  yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı
  kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.
  2 Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde ilân edilecektir.
  IV- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR
  a) Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.
  b) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan
  mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınır.
  c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu
  doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları
  istenecektir.
  d) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları
  gerekmektedir.
  e) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme
  imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere
  müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
  f) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza
  müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu
  sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini
  bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

g) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama
işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
h) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda
bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların
sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında
hukuki işlem yapılacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR UYGULAMALI ANLATIM:

DUYURULARIN DEVAMI İÇİN KANALIMIZA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN..

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.