AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
01.06.2021
A+
A-

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel
bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek
üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı
çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı ve ön lisans mezunları
için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve
üzeri puana sahip olması gerekmekte olup diğer pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu puan
sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre
kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış
olmak.
9) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan
niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.


B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların https://disbasvuru.
akdeniz.edu.tr/ web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz
olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya
başvuru yapamayacaktır.
3) Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme
orijinal formatında yüklenmelidir. Bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir.
Adayların tercih ettiği pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile KPSS belgesinin uygun
olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adli Sicil Kaydı belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti
seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.
5) Mezuniyet belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal
formatında yüklenmelidir.
Mezun olunan bölüm/programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Başvurusu onaylanan adayların e-posta adresine “Başvuru onay işleminiz
tamamlanmıştır” iletisi gönderilecek olup aksi durumda başvurusu değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
7) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gün içerisinde yapılabilecektir.
9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
hakkında yasal işlem yapılacaktır.


C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için
2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS
(P93) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen
gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web
adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup adayların KPSS
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı
olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1
(bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen
adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde
Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
428

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.