ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 250 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 250 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
30.05.2021
A+
A-

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların
karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-)
10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.


BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tradresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları
başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
• Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)


BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar;
14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık
personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde
bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.ankara.bel.tr/


BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
 T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına
göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/07/2021 tarihinde belediyemiz
www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup,Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara
Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav
Giriş Belgesi” gönderilecektir.

 Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.


SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet
Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / AltındağANKARAadresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi
özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SONUÇLARA İTİRAZ;
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100
tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak
için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak
belirlenir.Belediye,asıl aday sayısı kadar yedek aday dabelirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin
internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu
veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına
sahiptir

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.