İBB 278 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS EN AZ 60 PUAN

İBB 278 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS EN AZ 60 PUAN
16.05.2021
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal
278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

 • BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
 • İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak
  adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
  gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
  şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve
  ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
  metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
  kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca
  yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (7/7/1991 ve daha sonraki tarihlerde
  doğanlar).
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak.
 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
  Sınava girmek isteyen adaylar, 21/6/2021 – 27/6/2021 tarihleri arasında
  https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU
  FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
 • 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler
  kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
  Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim
  edilmeyecektir.
 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
  Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
  sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
  aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip
  gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını
  taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı
  beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
  İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular
  işleme alınmayacaktır.
 2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
  Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
  sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
  aday (toplamda 1390 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip
  olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 5/7/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine
bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 7/7/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise
  12/7/2021 – 6/8/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy
  Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Dr.
  Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
  Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
  katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde
  ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm
  halinde yapılacaktır.
  Yazılı sınav;
  1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
  konularını kapsar.
  Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
  dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 2. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
  üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün
  %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
  geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile
  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ sayfasında
  (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday
olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr)
ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
almama hakkına sahiptir.

 1. DİĞER HUSUSLAR
  Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun
  genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
  Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit
  edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak
  üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.