SİVAS GÜRÇAYIR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI KPSS 65 PUAN

SİVAS GÜRÇAYIR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI KPSS 65 PUAN
10.05.2021
A+
A-

Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda
ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı Olmak.
 • Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
  veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
  varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş
  bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
  geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 • 2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020
  yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen
  asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az E sınıfı sürücü belgesine
  sahip olmak.
  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  Sınava girmek isteyen adaylar, www.gurcayir.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA
  aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu
  mezuniyet belgesi ( Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile
  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 • 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 • Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).
 • BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021 tarihinden 23.06.2021 tarihleri arasında ve
  mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
  b) Adaylar başvuru belgelerini;
  Elektronik ortamda belediyemiz ınfo@gurcayir.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
  Gürçayır Beldesi Yeni Mahalle Sivas Kayseri Caddesi No:55 Şarkışla/SİVAS adresine gönderilebilecektir.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemiz tarafından
  görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
 • Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS
  puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş
  katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
 • Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 12.07.2021 tarihinde belediyemiz web sayfası
  www.gurcayir.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
  sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
  adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz
  edilecektir.Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  6.SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI
  Sözlü sınav Gürçayır Belediyesi Hizmet Binasında 01.07.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.
  Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
  binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı
  olmayacaktır.
  Sınav Konuları:
  Sözlü Sınav
  ;
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
  c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
  Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 • SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
  Sınavda Değerlendirme;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet
  Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, kadro ünvanlına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanını
  aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.
  Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En
  yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit esilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı
  olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
  verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.