İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
10.05.2021
A+
A-


BAŞVURU TARİHLERİ: 10.05.2021 – 11.06.2021
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ
SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam
edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.


ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS
puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan
adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli
ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3
yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge
olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi
veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim
kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.


ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

– KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

 • Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 • .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi
  sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
  prensipleri vs.),
 • .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 • HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme
  yapabilmelidir.
 • Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
 • T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
 • Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması
  ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 • Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme
  konusunda deneyimli olmalıdır.
 • Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 • Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 • Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
 • İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 • Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
  Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
 • Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
 • .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi
  sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım
  prensipleri vs.)
 • .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 • HTML, CSS, Ajax, jQuery, JSON teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme
  yapabilmelidir.
 • Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
 • T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
 • Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans çalışması
  ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
 • Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme
  konusunda deneyimli olmalıdır.
 • Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
 • Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
 • İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 • Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 • İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
 • Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.
  S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)
 • Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum,
  yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım
  artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme,
  yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Veri yedekleme sistemlerinde (EMC Avamar, Veeam Backup vb.) kurulum, yapılandırma,
  izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun
  çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri)
  kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini
  gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri için kurulum,
  yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
 • Linux sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim sistemlerinde
  (puppet, ansible, zabbix vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme
  gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
 • Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) kurulum,
  yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş
  olmalıdır.
 • Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için
  kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
 • Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri için sunucu ve uygulama izleme ve yönetim
  sistemlerinde (SCOM vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, başarım artırma ve sorun giderme
  gerçekleştirmiş olmalıdır.
 • İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
 • Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı yada askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
 • İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
 • Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

  SINAV KONULARI

 • ÜCRET
  Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
  bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen
  katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
  düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
  BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
  Başvurular 10.05.2021 ile 11.06.2021 tarihleri arasında 11.06.2021 tarihi (17:30) mesai bitimine
  kadar ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru adresiden elektronik ortamda yapılacaktır.
  Başvurulan pozisyona ait aranan şartlar için Başvuru İçin İstenilen Belgeler başlığında belirtilen
  belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir. Başvuru için gerekli belgeler
  yüklendikten sonra “Başvuruyu Tamamla” butonunu kullanarak başvuru işlemi
  tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile
  yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda
  belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  Başvuru için İstenilen Belgeler
 • Fotoğraflı Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Onaylı Mezuniyet Belgesi : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet
  belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
 • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : E-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR
  kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
 • Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için
  yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
 • En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak
  belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da
  yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış
  doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi
 • Varsa KPSS Sonuç Belgesi
 • Varsa Yabancı Dil Belgesi
 • Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren E-Devlet çıktısı
  kabul edilmektedir.
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu içeren EDevlet çıktısı kabul edilmektedir.
  BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

  Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının
  %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate
  alınır) ile yabancı dil puanının %30’unun (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
  adayın yabancı dil puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
  göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı
  sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
  bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır. Sınava girecek adaylar
  16.06.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
  tebligat yapılmayacaktır.


SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 22.06.2021 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık
Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

Kat) yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ
Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli
Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı
derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak
değerlendirilecektir.
SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı sınav sonucunda başarılı olanlar, 24.06.2021 tarihinde personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan
edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum
ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.

BAŞVURU LİNKİ:

http://ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.