EDİRNE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI( EN AZ 60 PUAN)

EDİRNE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI( EN AZ 60 PUAN)
02.05.2021
A+
A-

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Edirne Belediye Başkanlığında münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak
başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak
  adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a) Türk vatandaşı olmak.
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
  kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
  şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili
  puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
  b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
  1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
  kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce
  yapılacaktır.)
  c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
  teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 2. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
  a) Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.edirne.bel.tr/ adresinde bulunan “Başvuru
  Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
  b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
  kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  d) 2020 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
  e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
  edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair (erkek adaylar için) beyanı,
  g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir)
  h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
  Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
  a) 17/05/2021 tarihinden 18/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan
  belgeler ile birlikte, Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No:17 Daire: 2 Merkez/EDİRNE
  adresinde bulunan Belediyemiz Sağlık İşleri Birimi tarafından boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra
  Babademirtaş Mah. Çubukçular Hamam Sok. No: 11 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne
  Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru
  sürecini tamamlayacaklardır.
  b) Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
  İLANI:

  a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
  kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
  c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 01.06.2021 tarihinde Edirne
  Belediye Başkanlığı https://www.edirne.bel.tr/ web sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul
  edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
  tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş
  olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı
  adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. ” şeklinde düzeltilmiştir.
  d) Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı
  tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen
  adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Sözlü ve uygulamalı sınav:
  “Sözlü sınav”10.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1. Sk. No: 12
  Merkez/EDİRNE adresinde “ Uygulamalı Sınav” 11.06.2021 tarihinde, İstasyon Mah. Sanayi Sitesi 1.
  Sk. No: 12 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sınavlar saat
  09.00’da başlayacaktır.
  Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
  mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki
  bölüm halinde yapılacaktır.
  Sözlü sınav;
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
  konularını kapsar.
  Uygulamalı sınav;
  Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif
  dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.
 2. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak
  üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
  tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
  ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda değerlendirme: sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
  alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır
  Adayların atamaya esas başarı puanı: Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
  puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/
  internet adresinde ilan edilir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
  aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
  yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu: sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
  düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
  hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
  durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
  talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz https://www.edirne.bel.tr/ internet adresinde
  ilanından itibaren, yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
  gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Başvuru formu için tıklayın:

https://www.edirne.bel.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.