SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL ALIM DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL ALIM DUYURUSU
27.04.2021
A+
A-

SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI


Sermaye Piyasası Kurulu’nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek
üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman
Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman
Hukukçu Yardımcısı kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel
seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.


SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,
2- 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

 • ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
  Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25,
  KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48
  puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda
  bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları
  nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü
  sınava çağrılacaktır.),
 • Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi,
  İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler,
  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4
  yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri,
  Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller
  Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve
  Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
  İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri
  Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme,
  İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği,
  İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe,
  Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe
  ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası,
  Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
  Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
  Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası
  İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası
  İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
  Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem
  Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve
  Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve
  Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi,
  Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi
  Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası
  İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya
  yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya
  yüksekokullardan mezun olmak,
  3- 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;
 • ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme
  Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11
  puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda
  bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları
  nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü
  sınava çağrılacaktır.),
 • Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen
  yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış
  bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula
  verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava
  alınmazlar),
  4- 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  5 – Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem
  dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
  6 – Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
  bulunmamak.
  GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı
  aşaması, iki gün süreyle sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için altı,
  Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
  Giriş sınavının yazılı aşaması İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olup,
  adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir.
  Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet
  sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • BAŞVURU ŞEKLİ
  Sınav başvurularının 27.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi
  internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak
  doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının
  alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00’a kadar
  elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  Postadaki gecikmeler dâhil 18.05.2021 tarihi saat 16:00’dan sonra Kurul kayıtlarına giren
  başvurular dikkate alınmayacaktır.

 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

  Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
  sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet
  adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek
  adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir.
  Adaylar, “Sınava Giriş Belgeleri”ni Kurulca duyurulacak tarihler arasında Kurulumuz resmi
  internet sayfasından alabilirler.
  Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir
  sınava alınmazlar.
  Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
  sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunulur.

 • SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
  a) 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;
  A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme
  İktisadı.
  B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku,
  Ceza Hukukunun Genel Esasları.
  C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye
  Politikası.
  D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.
  E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.
  F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
  çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine
  çevrilmesi.
  b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;
  A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak),
  Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç
  hükümleri, kişiler hukuku ve eşya hukuku),
  B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel
  hükümler),
  C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari
  Yargılama Hukuku
  D) Genel Konular: İktisat, Maliye,
  E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
  çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

 • DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
  yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı
  sayılmak için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların
  aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.
  Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
  atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
  Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan
  edilir ve “Başvuru Formu”nun ilgili diğer bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulması istenir.
  Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından sözlü sınava gelindiğinde Kurula teslim edilir.
  Söz konusu formu doldurmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak
  adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
  Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
  Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde
  belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
  üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
  Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile
  yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit
  olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
  Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı
  kadar asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve
  adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama
  yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen
  sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr
  internet adresi üzerinden ilan edilir.
  Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar
  için kazanılmış hak teşkil etmez.
  Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
  içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç
  5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
  Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
  içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
  sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen
  süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
  başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
  atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma
  şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların
  yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
  SINAV BAŞVURU LİNKİ:

https://sinav.spk.gov.tr/Home/Giris


 • SERMAYE PİYASASI KURULU
  ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6
  No:156 06530 Çankaya/ANKARA Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL
  İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
  İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.