2021 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KPSS ŞARTI OLMADAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

2021 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KPSS ŞARTI OLMADAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
26.04.2021
A+
A-

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857
sayılı İş Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli
işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır.


A-GENEL ŞARTLAR

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
  sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
  karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
  mahkum olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
  ihraç edilmemiş olmak
 • Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almamış olmak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
  Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan
  adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri
  gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
  etmeyecektir.
  B- ÖZEL ŞARTLAR
 • Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
 • Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,
 • Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet
  ediyor olmak.
  C-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ :
 • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021
  tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.
  D- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 • Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr
  adresinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin
  adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından,
  07/05/2021 tarihinde saat 11:00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter huzurunda
  kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını
  nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır.
  Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca
  duyurulacaktır.
 • 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
  Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci
  maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar
  arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday
  belirlenecektir.

E – SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 • Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
  teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Sayıştay Başkanlığı internet adresinden
  (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış
  beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar
  sırasına göre dahil edilecektir.
 • Sözlü sınava katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara COVİD-19 pandemisi
  nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişlerde HES kodu talep
  edilecektir.
  F- SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE
  ATAMA İŞLEMLERİ:
 • Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan
  şartları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı tarafından sözlü sınava alınacaktır.
 • Adaylar sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek seviyeleri
  ile iletişim becerileri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleki bilgi ve becerileri, yürütmekle
  yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun
  olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü sınava
  katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5(Beş) işgünü içinde adaylar sınav
  sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak
  birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve
  5(Beş) iş günü içinde yapılan itirazlar sonuçlandırılarak, Başkanlığımız internet sitesinde nihai

karar ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 • Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl
  ve yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan
  adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 • Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde
  istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen veya belgeleri teslim ettiği halde göreve
  başlamayan ve atama şartlarını taşımadığından göreve başlatılmayanların yerine yedek listenin
  ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 • Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş Sözleşmesi
  Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve
  tazminatsız feshedilebilecektir.
 • Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü
  sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı
  (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ
  mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 • BAŞVURU LİNKİ

https://www.iskur.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.