İBB PERSONEL 541 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (YENİ İLAN)

İBB PERSONEL 541 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (YENİ İLAN)
22.04.2021
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal
541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal
bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve

ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67

metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile

kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca

yapılacaktır.) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki tarihlerde

doğanlar). Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye

teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr

adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere

indireceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere

fotokopisi,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler

kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim

edilmeyecektir.

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
  Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
  sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
  aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip
  gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını
  taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı
  beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
  İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular
  işleme alınmayacaktır.
 2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
  Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama
  sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı
  aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip
  olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
  Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 7/6/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye
  Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine
  bu adres üzerinden erişebilecektir.
  Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır
  bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 3. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/6/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise
  11/6/2021 – 16/7/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy
  Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya
  Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir
  Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava
  katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde
  ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
  Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm
  halinde yapılacaktır.
  Yazılı sınav;
  1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
  konularını kapsar.

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı
ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
  üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
  puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün
  %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
  geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile
  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ sayfasında
  (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.
  Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
  tanınır.
  En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday
  olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için
  müktesep hak teşkil etmeyecektir.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr)
  ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No:
  5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye
  Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav
  kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.