AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI
20.04.2021
A+
A-

Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve
sayılar aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden
yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet
sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet
adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru
yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil
gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
ÇALIŞMA YERİ: Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi
İşletmesi

 • İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan
  adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve
  Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında
  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter
  kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
 • Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
  meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi
  ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN;
  Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, Büro İşçisi, Çaycı-Büro Otel ve Diğer İşyerlerinde,
  Elektrikçi (Genel), Diğer Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Resepsiyon
  Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Vücut Geliştirme
  Fitness Antrenörü mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sandıklı
  Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Sandıklı Belediyesine başvuru sahibi adaylarca evrak
  teslimi yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru
  sahiplerinin yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup,
  boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste
  oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında
  (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sandıklı Belediyesi’ne gönderilen listelerde yer
  alan adaylar, Noter kurasından önce Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr)
  belirtilen tarihlerde Sandıklı Belediyesi’ne başvuru evraklarını ibraz etmek zorundadır. Belirtilen
  tarihlerde başvuru evraklarını ibraz etmeyen adaylar, eksik belge tespiti yapılan adaylar, başvuru
  niteliklerini taşımayan, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan adaylar Noter kurasına
  alınmayacaktır.
 • Noter kurası sonucu Sandıklı Belediyesi’ne gönderilen listelerde yer alan adaylar için
  Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Sözlü Mülakat
  yapılacaktır.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
  yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
  yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
  nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
  başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında
  (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
  ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 • Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Sandıklı Belediyesi web sayfasından
  www.sandikli.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
 • Noter Kurası sonucuna göre Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü
  İktisadi İşletmesi işçi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Sandıklı Belediyesi
  tarafından belirlenecektir.
  GENEL BAŞVURU ŞARTLAR
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almıyor olmak.
 • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
  feshedilecektir.
 • Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel)
  sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş
  sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) (5)beş
  günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan
  başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
  (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 • Başvuran adaylar da talebin ilanından itibaren son 6 ay içerisinde Sandıklı İlçesi
  sınırları içerisinde ikamet ediyor olma şartını taşımak. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi
  talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate
  alınacaktır.)
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf ve ya Tecilli Olmak)
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
  casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
  süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her
  aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
 • Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi’nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul
  etmiş sayılırlar.
  ENGELLİ PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
  Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  2-18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.
  3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  5-Engellilik raporu en az %40 olmak,
  6-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
  almıyor olmak.
  7-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız
  olanların iş akdi feshedilecektir.
  8-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her
  aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.
  9-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
  Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…) (1) (5) beş
  günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan
  başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.
  (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
  10-Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş
  sayılırlar.

 • ÖZEL ŞARTLAR
  AŞÇI
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Aşçı meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve
  Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında İleri Seviye Aşçılık
  Belgesine sahip olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında Aşçılık meslek
  dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • Aşçı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  BÜRO İŞÇİSİ
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Büro İşçisi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK
  Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Büro İşçisi meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış
  olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  ÇAYCI-BÜRO, OTEL VE DİĞER İŞYERLERİNDE
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Çaycı-Büro, Otel ve Diğer İşyerlerinde meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve
  çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Çaycı-Büro, Otel ve Diğer iş yerlerinde meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük,
  45 yaşından gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  DİĞER ELEKTRONİK MONTÖRLERİ
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Diğer Elektronik Montörleri veya Elektrik – Elektronik teknolojisi meslek alanında en
  az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Görüntü ve Ses
  Sistemleri meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • Diğer Elektronik Montörleri meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından
  gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  ELEKTRİKÇİ (GENEL)
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Elektrikçi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil
  ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Elektrik Tesisat
  ve Pano Montörlüğü meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • Elektrikçi (Genel) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün
  almamış olacaktır.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
 • Elektrikçi meslek alanında halen geçerliliği olan Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde
  (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesine sahip olmak.
  GARSON (SERVİS ELEMANI)
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Garson (Servis Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir
  güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, Garson(Servis Elemanı)/
  Servis mesleği ile ilgili belgeye sahip olmak.
 • Garson (Servis Elemanı) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 35 yaşından
  gün almamış olacaktır.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  MARANGOZ
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Marangoz meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK
  Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Marangoz meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 50 yaşından gün almamış
  olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: İlköğretim – En çok öğrenim seviyesi: İlköğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  RESEPSİYON GÖREVLİSİ (ÖN BÜRO ELEMANI)
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve
  çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından
  büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Önlisans
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Teknisyen (Tesisat Teknolojisi) mesleğine sahip olduğunu gösterir mezuniyet belgesine
  sahip olmak.
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni veya Teknisyen meslek alanında en az
  3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından
  büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  VÜCUT GELİŞTİRME FİTNESS ANTRENÖRÜ
 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve
  Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
  herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
 • Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü veya Fitness meslek alanında en az 3 yıl çalışmış
  ve çalıştığını gösterir güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından en az 2. kademe Antrenör
  Belgesine sahip olmak
 • Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü meslek grubu başvuru yaş sınırı; 18 yaşından
  büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.
 • Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI (ENGELLİ Personel Alım Şartları)
 • Bilgisayar Bakım ve Onarım meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir
  güncel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.
 • Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı meslek başvuru yaş sınırı; 18 yaşından büyük, 36
  yaşından gün almamış olacaktır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar meslek alanı ile ilgili tercihen Bilgisayar İşletmenliği
  (Operatörlüğü) belgesine (kurs/sertifika) sahip olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesi olup, seyahat engeli bulunmamak.
 • En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim – En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim
 • Mesleğin kalite ve verimlilik gereksinimlerine uygun olarak, meslek alanı ile ilgili
  gelişmeleri takip ederek uygulamak.
  A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ
  VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 • Kura işleminin 27/05/2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Sandıklı Belediye
  Düğün Sarayı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara
  ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.
 • Sözlü Mülakat 31/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri arasında ve 09:00 – 12:30 ile 14:00 –
  17:30 saatleri arasında Sandıklı Belediyesi’nde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik
  olması durumunda adaylara ayrıca Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr )
  duyurulacaktır.
  B) KURAYA KATILMA İŞLEMİ İÇİN EVRAK KONTROLÜ YAPILMAK ÜZERE
  ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet
  sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet
  sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve başvuru
  yapılan meslek için özel şartlarda belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
  (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet
  sistemi üzerinden de alınabilir.)
 • SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
 • Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet
  Dökümü Belgesi (e-Devlet çıktısı)
 • Müracaat tarihinden itibaren son altı ay içerisinde Sandıklı İlçesi sınırları içerisinde
  ikamet ettiğini gösterir belge. Adaylardan ayrıntılı ikametgâh adresi talebinde bulunulacaktır.
  (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)
 • Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen (28/04/2021 – 30/04/2021 tarihleri
  arasında) Sandıklı Belediyesi’ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular
  dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını
  resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim
  edebileceklerdir.
  C) ATAMA İŞLEMLERİ
  Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi ALINACAK
  ADAYLARDAN
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
  yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
  yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
  nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
  başlatılmayacaktır.
 • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
  feshedilecektir.
 • Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu
  durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün
  içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
 • Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
  tebligat yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.