TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
12.04.2021
A+
A-

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında
yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları
aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.


Başvuru Şartları:
1) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
3) Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve
Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK
tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun
olmak,
4) Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
6) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS)
İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan
almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan
ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik)
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
8) 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel
sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında,
https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu
adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar
elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi
alması gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden,
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin
edebilirler.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını sağlayan ve usulüne uygun olarak
başvuru yapan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) en
yüksek KPSSP3 puanını alan adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli
Endüstri Mühendisliği pozisyonunun on (10) katı adayın evrakları incelenecektir.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu
kişilerin tamamı sıralamaya dahil edilecektir.
Başvuru süreçleri ve takvim EK’te yer almaktadır. Belirtilen tarihlerde sözleşme imzaladığı
halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan ve bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on
beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday,
hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asil adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.


DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl
süreyle geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalanmadan önce, sunmuş oldukları belgelerin
asıllarını idareye sunmak zorundadır.
Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Ayrıca ileride herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı
belge düzenlediği anlaşılanların “ Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU LİNKİ

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.