2021 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PERSONEL ALIMI

2021 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PERSONEL ALIMI
10.04.2021
A+
A-

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek
6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek uygulama sınavı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 adet yazılım geliştirme uzmanı, 2 adet sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5 (beş) adet Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.

 1. Başvuru Şartları
  1-a) Genel Şartlar
  Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.
  b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik
  mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak.
  c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri
  fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için (bu maddenin c fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 3 yıllık, diğerleri için (bu maddenin b fıkrasında belirtilen bölümlerden mezun olanlar) en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübe süresinin hesaplanmasında adayın lisans mezuniyet tarihinden sonrasındaki hizmetleri dikkate
  alınacaktır. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
  d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
  1-b) Özel Şartlar
  Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
  Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi-Tam Zamanlı)
  a) React, Redux ve NodeJs ortamından en az 1 yıl kod geliştirmiş olmak,
  b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak,
  c) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek,
  ç) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, Oracle, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,
  d) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
  e) Web Servisleri teknolojilerini iyi derecede bilmek,
  f) Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Git vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak,
  g) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
  ğ) Takım çalışmasına yatkın olmak.
  Tercihen;
  a) HTML, CSS, JavaScript bilgisine sahip olmak,
  b) Aktif olarak Ajax, JQuery kullanmış olmak,
  c) Test süreçlerinin tanımlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında deneyimli olmak,
  ç) Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5 veya 6 Programmer/Developer, Sun Certified Java Programmer veya Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak.

Sistem ve Ağ Uzmanı (2 Kişi-Tam Zamanlı)
a) Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) kurulum, bakım, izleme, yapılandırma, güncelleme konularında tecrübe
sahibi olmak,
c) Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip
olmak,
ç) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında kurulum, güncelleme, sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
d) Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ğ) Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kenar anahtar ve omurga anahtar yapılandırması, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,
h) Sızma ve stres testleri, şifreleme, güvenlik duvarı, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
a) MCSA: Windows Server 2012, MCSA: Windows Server 2016, MCSE: Core Infrastructure sertifikalarından en az birine sahip olmak
b) Geçerli Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,
c) Geçerli Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
ç) VMware Certified Associate, VMware Certified Professional, VMware Certified Advanced Professional sertifikalarından birine sahip olmak,

 1. Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi
  Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine bulunan başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 16 Nisan 2021 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebileceklerdir. Birden fazla seçim yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuruda İstenen Belgeler
  a) Fotoğraflı başvuru formu (https://basvuru.ayk.gov.tr adresinden eksiksiz doldurulacak)
  b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği (pdf.)
  c) T.C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi, (pdf.)
  ç) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
  d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
  e) 2019 veya 2020 yıllarına ilişkin KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
  f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
  g) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)
  ğ) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
  h) Başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.
 3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
  a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.
  b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağırılacaktır.
  c) Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 1. Sınav Konuları, Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi
  a) Uygulama sınavında adaylar başvurdukları pozisyon için bu ilanda belirtilen “Başvuru Özel Şartları” bölümünde yer alan konulardan sınava tâbi tutulacaklardır.
  b) Uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
  c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak üzere sınav başarı sırası oluşturulacaktır.
  ç) Uygulama sınavı 2 5 – 2 6 M a y ı s 2021 tarihlerinde, saat: 0 9 .30’d a Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu.19 Balgat/ ANKARA) gerçekleştirilecektir.
 2. Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması ve Atama
  a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet
  adresinden ve @TC. Yüksek Kurum resmi twitter hesabından adaylara ilan edilecektir.
  b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.