TRABZON ARSİN BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

TRABZON ARSİN BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
08.04.2021
A+
A-

Arsin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi,
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımakkaydıyla belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.


1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


2-BAŞVURU ÖZELSARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak Ortaöğretim 2020-KPSSP94, Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak,


3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
1.Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.arsin.bel.tr) temin
edeceklerdir.
2.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
3.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Dev1et’ten alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdikedilebilir),
5.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8.Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
9.Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

https://www.arsin.bel.tr/


4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

 1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 10/05/2021 – 14/05/2021 tarihleri arasında (Sadece mesai
  günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Yalı Mahallesi Şehit Asteğmen Halil ALBAYRAK Caddesi No.52
  Arsin/TRABZON adresindeki Arsin Belediye Başkanlığı Hizmet Binası içinde bulunan İnsan Kaynakları
  ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
  2.Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
  alınmayacaktır.

5 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERIN İLANI:
a) T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla ayni puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 21/05/2021 tarihinde belediyemiz
(www.arsin.be1.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge
sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Arsin Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.


5- SINAVIN YERİ ZAMANI VEKONULARI:

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 25/05/2021 tarihinde Yalı Mahallesi Şehit Asteğmen Halil
ALBAYRAK Cad. No: 52 Arsin/TRABZON adresinde bulunan Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
Sınavlar saat: 10.00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


SINAV KONULARI:
1) Sözlü Sınav:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
2) Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.


6- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı
hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının ayni olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday ve asil
aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet
(www.arsin.be1.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da
hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi birşekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları
tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır
ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.