ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2021 PERSONEL ALIMI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2021 PERSONEL ALIMI
05.04.2021
A+
A-

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için
2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz
Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca
aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Başvuracak adaylarda ilgili KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu
sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim
mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
c) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde
çalışmaya mani hali olmamak.
d) Belirtilen tüm unvanlarda istihdam edilecek kişiler, hastanelerin ameliyathane, yoğun bakım ve diğer
birimlerde/ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.
e) Hastanelerin 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanenin Acil,
Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve radyoiyonizan
maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet
usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal
veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
f) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle, kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
g) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki
sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı
fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.


BAŞVURU SEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya
posta yoluyla başvuru yapılabilecektir.
4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından
(https://personeldb.erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edilecektir.
Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen
belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla;
Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge
ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop
Sokak No:1, 38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz
sayılacaktır. Posta/Kargo ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu
tutulamayacak olup, başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır. (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde
evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için
başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.
İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun
10604 ve 10619 dâhili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir.


BAŞVURULARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların;
 İsim listesi,
 İşe başlamaları için istenilen evrak listesi,
 Evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi;
Başvuru süresinin bitimi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde üniversitemiz
https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden veya hastanelerimizin http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ web adresinden ve ilan edilecektir.
Aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınacaktır. Aynı
puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük
olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır.
İlan edilen kadro adedinin 5 (BEŞ) KATI kadar yedek aday belirlenecektir. Asil adayların, işe başlama
başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda, asil aday yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listesinin ilanı/duyurusu tebliğ mahiyetindedir, asıl ve yedek adaylar
için ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
2- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya
Fotokopisi)
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
5- Bir (1) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak) 6- İş Talep Formu (http://personeldb.erciyes.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

İş talep formu için tıklayın:

https://personeldb.erciyes.edu.tr/

Duyurular için tıklayın:

https://hastaneler.erciyes.edu.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.