2021 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

2021 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
05.04.2021
A+
A-

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş
Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrası uyarınca; 2020
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere toplam 83 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Genel Şartlar:
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları
taşımak.
 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS
P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması
durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:
 Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
yapılabilecektir.
 Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları
sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya
posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru
yapamayacaktır.
 Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir.
(Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
 Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili
pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
 Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim
Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan
Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek
mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
 Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu
gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma
belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
 Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul
edilmeyecektir.
 Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır.
İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan
başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi
belirlenecektir.
 Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

BAŞVURU LİNKİ:

https://4bilan.comu.edu.tr/


ECZACI POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI

Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve
şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi
yine aynı adresten duyurulacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
 İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak
atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya
hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.