2021 ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

2021 ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
05.04.2021
A+
A-

1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 24 Laborant,
30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu
Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.
2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan
puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her
pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.
4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1’de belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak
ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve
sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci
günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi
üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Başvuru esnasında fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile Koruma ve Güvenlik
Görevlisi pozisyonu için özel güvenlik kimlik kartının (silahlı ibareli) sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların
bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun
şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.
Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla
pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.
6) Başvuru tarihleri:
Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00
itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:
Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94
puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama
sonucunda Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Laborant, Teknisyen ve
Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar sıralamada yüksek sırada
bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sıralamalar pozisyon yeri ve unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü
sınava alınmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi feshedilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacaktır. Yayımlanacak
duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan
merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.

BAŞVURU LİNKİ

https://www.atk.gov.tr/

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.