ERZİNCAN ALTINBAŞAK BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

ERZİNCAN ALTINBAŞAK BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI
03.04.2021
A+
A-

Altınbaşak Belediye Başkanlığı bünyesinde657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.


1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,


2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, ÖnLisans2020-KPSSP93 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve
kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d)Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.


3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, www.altinbasak.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik
edilebilir)
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
h)Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN:

http://www.altinbasak.bel.tr/


4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.05.2021–07.05.2021 tarihleri
arasındaimzalı Başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Altınbaşak Beldesi
Pınarbaşı Mah.Belediye Cad. No:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Altınbaşak
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
Adaylar başvuru belgelerini:
a) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
b) Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.


5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSUKABULEDİLENLERİN İLANI

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı,
başvuruların değerlendirilmesine müteakip17.05.2021tarihinden itibaren Belediyemizin
https://www.altinbasak.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ düzenlenecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bilgileri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.


6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı
sınav 27.05.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere, Altınbaşak Beldesi Pınarbaşı Mah.
Belediye Cad. NO:13 ÜZÜMLÜ/ERZİNCAN adresinde bulunan Belediye Başkanlığımız
Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.


Sınav Konuları
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  a) Sözlü sınav;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er
  puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince
  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
  ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  b)Sınavda değerlendirme;Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si,
  uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu
  üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az
  60 puan alınması şarttır.
  c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile
  KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin
  internet adresinde ilan edilecektir.
  d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır.
  e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday
  ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
  yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
  düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
  kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
  yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
  edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
  duyurusunda bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
  gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.