PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KPSS BARAJ PUANI OLMADAN PERSONEL ALIM DUYURUSU
22.03.2021
A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrasına
göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2.
maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan
göre atama yapılacak.

BAŞVURU LİNKİ

https://pbs.pusula.pau.edu.tr/Basvuru/Basvuru.aspx

 • Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru
  yapamaz.
  ** Avukat unvanına başvuranlardan Hukuk fakültelerine denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik
  belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur.

 • I.GENEL ŞARTLAR:

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak.
  3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
  yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
  4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
  başvuruda bulunamaz.
  5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
  gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
  olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
  6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
  sahip olmak.
  7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
  8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
  9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
  istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
  belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
  (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
  alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
  işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
  hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
  II. ÇEVRİM İÇİ BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
  1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih
  edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya
  aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması
  halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını
  yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday
  diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısını kendisi sisteme
  yükleyebilecektir.
  2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
 • olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
 • başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • 3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak
 • başvuru takip numarası oluşturulacaktır.
 • Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince
 • güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı
 • mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan
 • tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.
 • 4- İlan tarihi itibariyle avukatlık mesleğini yaptığını gösterir belgenin (SGK Hizmet
 • Dökümü/Çalışma Belgesi/vb. evrak) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır.

Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya

sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate

alınmayacaktır.

Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak

başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile

başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya

eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları

geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem

yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla

pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2020 KPSS (B) [KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması

halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru

bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan

edilecektir. Kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup

sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih

edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek

belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz

www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.