YALOVA TERMAL BELEDİYESİ EN AZ 60-65 PUANLA PERSONEL ALIM DUYURUSU

YALOVA TERMAL BELEDİYESİ EN AZ 60-65 PUANLA PERSONEL ALIM DUYURUSU
18.03.2021
A+
A-

TERMAL BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

KADRO DAĞILI ŞU ŞEKİLDE:


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıda belirtilmiştir.


1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların
karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki
özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru ve İtfaiye eri için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.


3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru esnasında;
 İş Talep Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet adresinden www.termal.bel.tr
temin edilecektir.
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)


4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar,sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 19.04.2021 – 23.04.2021 günü mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Belediyemiz Termal İlçesi,
Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50 adresinde yer alan Termal Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda belediyemizadmin@termal.bel.trinternet adresine gönderilecektir.
c) Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gökçedere Mahallesi, Yaşar Okuyan Caddesi No : 50
adresine gönderilebilecektir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
e) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar
yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Termal Belediye Başkanlığı
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
f) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

● T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava
çağrılacaktır.
● Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
● Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemiz www.termal.bel.tr resmi
internet sayfasından ilan edilecektir.
● Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
● Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
● Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda
belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.


6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı sınav
03.05.2021 günü saat 09.30’da başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru sınavları sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde
yapılacaktır.
Diğer memur kadrosuna başvuran adaylar için sözlü sınav 03.05.2021günü saat 09.30’da
başlamak üzere Termal Belediyesi’nde yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.


Uygulamalı Sınav
● Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
● İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi
ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak
şekilde, yapılır.


7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

İtfaiye Eri ve zabıta memuru Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı
bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı,belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav
sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin
mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam
puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların
aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.
İtfaiye eri , zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas
başarı puanlarının aynı olması halinda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı
puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da
yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin www.termal.bel.tr internet
adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini
alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak
talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün
içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve
ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.


Bu tür içerik devamı için kanallarımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın.


İnstagram Linki: https://www.instagram.com/e.hocamm/

Telegram Linki: https://t.me/joinchat/TZa4AZ5pd2eeHXa9

YouTube Linki: https://www.youtube.com/channel/UCWXLnSl3T03yPb0gLVPihcw

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.