VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
16.03.2021
A+
A-

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde
çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
5) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).
6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
7) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak,
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların
iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


ÖZEL ŞARTLAR
1) En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,
2) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak,
3) İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
1)Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021
tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.
NOTER KURA İŞLEMLERİ YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi
05.04.2021 günü saat 10:00’da İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.
Adaylar Covid-19 salgını sebebiyle kuranın yapılacağı salona alınmayacaktır. Kura çekimi tarihi
ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde
(www.vgm.gov.tr) duyurulacaktır.
2) Noter tarafından, açık işçi sayısının 4 (dört) katı oranında asıl ve aynı sayıda yedek
aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
(www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan asıl adaylar sözlü
sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde
(www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı
listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.
5) Başvurudan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması
ve çağrılar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) ilan edilecek olup,
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.