NEVŞEHİR KOZAKLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

NEVŞEHİR KOZAKLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU
15.03.2021
A+
A-

Kozaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşıolmak,

b) Kamu haklarından mahrumbulunmamak,

c) TürkCezaKanununun53’üncümaddesindebelirtilensürelergeçmişolsabile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZELŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olara kmezun olunan oku litibar ıile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS Puanını almış olmak,

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Şoför kadrosuna başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

d)Muhasebeci ve memur kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kozakli.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

ç)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, d)Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dairbeyanı,

e)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dairbeyanı, f ) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçe.

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VESÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20/04/2021 tarihinden 22/04/2021günü saat 17.00‘ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında)Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

? Elektronik ortamda,Belediyemiz yaziisleri@kozakli.bel.tre-mail adresine,

? Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Kozaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

? Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeyealınmayacaktır.

? Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce, T.C.KimliknumarasıileÖSYMkayıtlarınınuyumukontroledilmeksuretiyleadaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30/04/2021‘de Belediyemiz www.kozakli.bel.tr internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”www.kozakli.bel.tr internet adresinden erişim sağlayabileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- SINAV YERİ, ZAMANI VEKONULARI

Kozaklı Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 06/05/2021saat 10:00’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı;belediyetarafındanyapılansözlüsınavpuanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilanedilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olanaönceliktanınır.Enyüksekbaşarıpuanındanbaşlamaküzereatamayapılacakkadrosayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleribelediyenininternetadresindenilanedilecekvelistedeyeralanlaraayrıcayazılıtebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamalarıiptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.